Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Oświadczenie w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga
2013-12-03
 


3 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki podczas Sprawozdania Komisji Kul­tury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Ro­kiem Oskara Kolberga, wygłosił oświadczenie w imieniu Klu­bu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt powiedzieć kilka słów o Oskarze Kolbergu jako poseł wywodzący się z ziemi świętokrzyskiej, gdzie w sto­licy tego województwa znajduje się właśnie Filhar­monia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga.
W 2014 r. przypada dwusetna rocznica urodzin Henryka Oskara Kolberga, wybitnego kompozytora, folklorysty, uznawanego powszechnie za twórcę źród­łowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: et­nografii, etnologii, folklorystyki i muzyki, a tak­że językoznawstwa.
Oskar Kolberg urodził się w 1814 r. w Przysusze w powiecie opoczyńskim na ziemi radomskiej. Był synem przybyłego z Prus inżyniera kartografa i geo­dety prof. na Uniwersytecie Warszawskim Juliusza Kolberga oraz spolszczonej Francuzki Karoliny Mer­coeur. Oskar Kolberg uczył się w Liceum Warszaw­skim i jednocześnie zdobywał wykształcenie muzycz­ne, ucząc się m.in. u Józefa Elsnera, nauczyciela wielkiego Fryderyka Chopina. W tym czasie rozpo­częła się młodzieńcza fascynacja Kolberga geniuszem wirtuozowskim i kompozytorskim Fryderyka Chopi­na i jego mazurkami, których źródła tkwią w pol­skich tańcach ludowych - kujawiaku, oberku i ma­zurze. Oskar Kolberg studiował również ekonomię w Berlinie w Akademii Handlowej. Praca księgowego w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej pozwalała chociaż w części utrzymać mu się przy ży­ciu, a jednocześnie pisać hasła z dziedziny muzyki i muzykologii do encyklopedii powszechnej. A od 1839 r. Oskar Kolberg rozpoczyna zbierać pieśni lu­dowe z okolic Warszawy. Jako kompozytor w swoich utworach muzycznych często wykorzystywał motywy ludowe. W swojej pracy etnograficznej zajmował się również porównywaniem polskich i litewskich teks­tów pieśni ludowych, wskazując w nich na wpływy skandynawskie, germańskie, łotewskie. W piśmie "Dzwon literacki" przedstawił wyniki swoich badań nad pieśniami czeskimi i słowackimi. Co ważne, do wszystkich zanalizowanych pieśni opracował akom­paniament fortepianowy. Ważną pozycją Oskara Kol­berga były wydawane od 1857 r. "Pieśni ludu polskie­go", które w sposób obszerny przedstawiają prace nad melodyką 910 zapisów autentycznych tekstów ludo­wych. (Dzwonek)
W latach 1857-1890 ukazało się 33-tomowe wspo­mniane tutaj wielkie dzieło Oskara Kolberga, jego wielki dorobek. A pozostały jeszcze po nim tzw. teki Kolbergowskie, które są w dalszym ciągu rozczyty­wane przez jego badaczy.
Jak powiedziałem wcześniej, Oskar Kolberg swo­imi pracami stworzył podstawy folklorystyki i etno­grafii, nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Praca Oskara Kolberga to kolosalne dzieło, skarbni­ca wiedzy o przeszłości jego przybranej, a zniewolonej ojczyzny. Oskar Kolberg wierzył bowiem, że Polska kiedyś się odrodzi właśnie dzięki pielęgnowaniu swo­jej kultury, której jednym z fundamentów jest ludowa tradycja duchowa i artystyczna. Polska muzyka, kul­tura i tożsamość zawsze kształtowały się poprzez obecność tradycji, która rodzi patriotyzm.
I na koniec taka refleksja. Wspominaliśmy tutaj o Fryderyku Chopinie, o ich wielu wspólnych spra­wach, fascynacji polską muzyką ludową. Ale Fryde­ryka Chopina i Oskara Henryka Kolberga łączy rów­nież data urodzin. Obaj urodzili się 22 lutego - Fry­deryk w 1810 r., Oskar Kolberg w 1814. W wigilię ich urodzin, 21 lutego, w Przysusze Instytut Muzyki i Tańca zainauguruje rok Kolbergowski 2014. Wiel­kie dzieło, wielki twórca. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
3 - 6 grudnia 2013 r. 55. Posiedzenie Sejmu RP
2013-12-03
 

W dniach 3 - 6 grudnia 2013 r.
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 55. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP
Transmisja z sali posiedzeń Sejmu
 
Europejski Tydzień Autyzmu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-12-03
 

3 grudnia br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, które rozpoczęły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Św.
 
Debata w sprawie obwodnicy Opatowa
2013-12-02
 

 
2 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w odbywającej się w Opatowie, kolejnej debacie w sprawie budowy obwodnicy miasta. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że obwodnica jest konieczna, pozostaje tylko pytanie - kiedy zostanie wpisana do realizacji? 

Zobacz także:
 
Film "Lider" w Sandomierzu
2013-11-29
 

29 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Sandomierzu w projekcji filmu "Lider", przedstawiającej postać Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po projekcji filmu odbyła się ciekawa dyskusja zainspirowana filmem pt. "Lider".
 
Przedszkole nr 16 na Pułankach zostało Kolorową Akademią
2013-11-29
 

29 listopada br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w uroczystości nadania imienia Kolorowa Akademia - Przedszkolu Publicznemu nr 16 w Ostrowcu Św. Z tej okazji dzieci wykonały piękny program artystyczny.
 
Z wnioskiem do Prokuratora Generalnego w sprawie Wojciecha Mazura - materiał Ostrowiec.TV
2013-11-28
 

 
Wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie Wojciecha Mazura
2013-11-27
 


W dniu 27 listopada br. w ostrowieckim biurze poselskim odbyła się konferencja prasowa Posła Jarosława Rusieckiego, w której uczestniczył także Przewodniczący PiS w Ostrowcu Świętokrzyskim - Radny Zbigniew Duda.
Tematem konferencji był wniosek do Prokuratora Generalnego ws. Wojciecha Mazura.

                                                                                                                     Szanowny Pan
                                                                                                                     Andrzej Seremet
                                                                                                                     Prokurator Generalny
            Szanowny Panie Prokuratorze,
 
            Na podstawie art. 8b ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w zw. z §16 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010r. Nr 49, poz. 296 ze zm.), art. 21 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),
 w imieniu własnym wraz z Radnymi Rady Powiatu Ostrowieckiego oraz Radnymi Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wnosimy o :
przejęcie przez prokuratora przełożonego - prokuratora okręgowego prowadzenia postępowania przygotowawczego przeciwko Wojciechowi Mazurowi, aktualnie prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
objęcie swoim nadzorem procesowym w/w postępowania przygotowawczego,
wdrożenie przez prokuratora nadrzędnego procedury zwierzchniego nadzoru służbowego nad w/w postępowaniem przygotowawczym z uwagi na szczególna wagę sprawy.
 
Wskazane wyżej czynności są niezbędne wobec uzasadnionego podejrzenia, iż mogą występować próby wywierania nacisków na toczące się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Wojciecha Mazura. Wojciech Mazur jest byłym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, aktualnie radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i lokalnym biznesmenem. Ponadto jest zaangażowany w życie polityczne miasta Ostrowca Św. poprzez aktywną działalność w stowarzyszeniu Twój Ostrowiecki Samorząd. Toczące się postępowanie przygotowawcze dotyczy szeregu nieprawidłowości jakich miał dopuścić się pan Mazur w związku z pełnieniem funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Z uwagi na fakt, że jest to lokalny polityk związany z opcją obecnie rządzącą w gminie oraz w powiecie, a także osoba mająca liczne powiązania w lokalnym biznesie, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pan Mazur wykorzysta wszystkie swoje znajomości oraz powiązania w celu nielegalnego wpływania na wynik prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Pod wnioskiem podpisał się Poseł Jarosław Rusiecki oraz wszyscy Radni Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Ostrowca Św. i Powiatu Ostrowieckiego.
 
Film LIDER w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-27
 

26 listopada br. z inicjatywy Posła Jarosława Rusieckiego miała miejsce w Ostrowcu Św. projekcja filmu "LIDER", przedstawiająca postać Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po projekcji filmu odbyła się ciekawa debata nt. wyzwań polskiej polityki.
 
Otwarcie wystawy Warto być Polakiem w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-26
 


Podróżująca po świętokrzyskim wystawa "Warto być Polakiem" zawitała w niedzielę 24 listopada do Ostrowca Świętokrzyskiego. Jej wernisaż odbył się przed Kolegiatą Św. Michała po Mszy Świętej o godz. 10.30. Ostrowiec Świętokrzyski jest 11 miejscowością w regionie świętokrzyskim, gdzie zgłębiamy myśl polityczną śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
"Warto być Polakiem" to ekspozycja ukazująca na kilkudziesięciu fotografiach najważniejsze momenty prezydentury Pana Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć wykorzystanych w ekspozycji jest wieloletni fotograf śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Maciej Chojnowski.
Zachęcamy do obejrzenia - naprawdę warto! Wystawę sprowadził i patronuje jej Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki.
 
Otwarcie wystawy Warto być Polakiem w Ostrowcu Świętokrzyskim - materiał Ostrowiec.TV
2013-11-25
 

 
OFE i... po OFE?
2013-11-19
 


W dniu 19 listopada  br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Sejmie w zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość debacie na temat propozycji rządu dotyczących zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych.
Przedmiotem debaty były zmiany projektowane przez Rząd, a szczególnie następujące zagadnienia:
- prawomocność obowiązku uczestnictwa w kapitałowym systemie ubezpieczenia społecznego w świetle art. 67 Konstytucji RP (czy można zmusić obywatela do budowania rynku kapitałowego?),
- system kapitałowy (OFE) a problemy finansowania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce (kto wypłaci świadczenie, gdy fundusz kapitałowy niefortunnie zainwestuje?),
- przezorność obywatela a odpowiedzialność państwa za dostarczenie środków utrzymania osobom niezdolnym do pracy (czy ubezpieczenie społeczne może być dobrowolne?),
- czym różni się system zdefiniowanego świadczenia od systemu zdefiniowanej składki (ile ma wyniesie emerytura w systemie solidarnościowym i w systemie kapitałowym?), 
- co możemy dziedziczyć w systemie ubezpieczenia społecznego (czy tylko aktywa, czy także długi?)?,
Projektowane przez Rząd zmiany w OFE będą przedmiotem debaty Sejmu RP w dniach 20-22 listopada 2013 roku.
 
Wystawa "Warto być Polakiem" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-18
 


W niedzielę 24 listopada 2013 roku po Mszy świętej o godzinie 10.30 przed Kościołem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie otwarta wystawa "Warto być Polakiem" upamiętniająca postać tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
"Warto być Polakiem" to ekspozycja ukazująca na kilkudziesięciu fotografiach najważniejsze momenty prezydentury Pana Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć wykorzystanych w ekspozycji jest wieloletni fotograf śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Maciej Chojnowski.
Zachęcamy do obejrzenia - naprawdę warto!

Wystawę sprowadził i patronuje jej Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki.

Dokładną lokalizację tej i kolejnych ekspozycji znajdziecie na stronie internetowej wystawy: www.wartobycPolakiem.org.
 
Wymarzona Wolność
2013-11-17
 

17 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Denkowie w programie słowno-muzycznym z okazji 150. Rocznicy Bitwy Bodzechowskiej pt. "Każdemu marzy się wolność". Program z udziałem znanego aktora Jerzego Zelnika zgromadził sporą publiczność.
 
Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny
2013-11-17
 


17 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w Jubileuszowym, bo X Dniu Kultury i Tradycji Gminy Bieliny odbywającym się w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Bielinach. Tegoroczny Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny rozpoczął się uroczystym wręczeniem stypendiów im. JM ks. prof. U.J. Karola Teligi dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej z gminy Bieliny. Następnie Bielińska młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowno - muzyczny pn. "TA, CO NIE UMARŁA...". W części artystycznej nie zabrakło lokalnych wykonawców. Wystąpiły m.in. Gminna Orkiestra Dęta, "Małe Bielinianki", Zespół Śpiewaczy "Makoszyńskie Przepióreczki" "Kapela Bielińska", Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Jodełki" z Huty Nowej oraz  zespół "Chichoty".
 
Moim zdaniem
Sonda
Głosowanie nieaktywne
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.