Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Szmaragdowy Jubileusz ks. prałata Tadeusza Lutkowskiego
2013-12-14
 

14 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w uroczystości Szmaragdowego Jubileuszu księdza prałata Tadeusza Lutkowskiego. Z tej okazji uroczystą Mszę Świętą w kolegiacie św. Michała Archanioła odprawił ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.
 
O rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014
2013-12-11
 

11 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zabrał głos podczas Sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowych na rok 2014.
    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Moje pytania dotyczą dwóch obszarów budżetowych, można też powiedzieć, pewnego krwiobiegu: komunikacyjnego i w sensie ścisłym służby zdrowia. Dużo mówiło się tutaj o postępie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, czy można uważać za miarę postępu w obszarze polskiej służby zdrowia fakt, że na zabieg okulistyczny w postaci operacji zaćmy w 2010 r. oczekiwało się 344 dni, a w 2013 r. czas oczekiwania wynosi 411 dni. W obszarze ortopedii na zabieg dokonywany na stawie biodrowym w 2010 r. pacjenci oczekiwali 379 dni, w 2013 r. czas oczekiwania wynosi 446 dni. Można byłoby mnożyć przykłady sytuacji, które mają miejsce w tym obszarze. Myślę, że podsumowaniem, pewną puentą jest sygnał płynący od ministra spraw wewnętrznych, który utracił zaufanie do publicznej służby zdrowia i leczył się w ramach prywatnej służby zdrowia. Jeżeli chodzi o ten miliard - w tej chwili toczy się w tym zakresie spór między ministrem zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia - to jest on niezbędny w celu poprawy sytuacji polskich pacjentów. (Dzwonek)
    Kolejny problem dotyczy infrastruktury drogowej. Parafrazując, można powiedzieć, że pozycja pana premiera Schetyny zmniejsza się wraz ze środkami przeznaczanymi na krajowy program budowy dróg lokalnych. Gdy powstała ta inicjatywa, te środki wynosiły 1 mld zł, dziś wynoszą 250 mln zł. Chce się, aby w 2015 r. wysokość tej kwoty powróciła do 1 mld zł. Nie wiem, czy będzie to oznaczało wzrost znaczenia pana Schetyny, ale te pieniądze są niezbędne w celu poprawy stanu lokalnych dróg.
    W ślad za posłami świętokrzyskimi chciałbym upomnieć się o obwodnicę Opatowa w ciągu dróg krajowych nr 74 i 9. W Opatowie bez tej obwodnicy nie da się żyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Spotkanie opłatkowe Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
2013-12-11
 


11 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Poniżej uprzejmie załączamy link do strony uroczystym Spotkaniu Opłatkowym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
 
10 - 13 grudnia 2013 r. 56 i 57. Posiedzenie Sejmu RP
2013-12-10
 

W dniach 10 - 13 grudnia 2013 r.
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 56 i 57. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP
Transmisja z sali posiedzeń Sejmu
 
Opłatek w okręgu świętokrzyskim AK
2013-12-09
 

9 grudnia br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Kielcach w spotkaniu opłatkowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - okręg świętokrzyski. Na zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia Poseł życzył aby te Święta otworzyły drogę do lepszego jutra a Boża Dziecina natchnęła nadzieją, otuchą i miłością.
 
Otwarcie wystawy Warto być Polakiem w Sandomierzu
2013-12-09
 

W niedzielę (8 grudnia) ) na sandomierskim Rynku miał miejsce wernisaż wystawy "Warto być Polakiem". Pośród licznie zgromadzonych sandomierzan byli posłowie Maria Zuba, Jarosław Rusiecki, Marek Kwitek i prezes świętokrzyskiego PiS poseł Krzysztof Lipiec. List od premiera Jarosława Kaczyńskiego prezesa PiS odczytał Andrzej Pruś sekretarz świętokrzyskiego PiS.
Warto być Polakiem" to ekspozycja ukazująca na kilkudziesięciu fotografiach najważniejsze momenty prezydentury Pana Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć wykorzystanych w ekspozycji jest wieloletni fotograf śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Maciej Chojnowski.
 
Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów w Kunowie
2013-12-09
 

W sobotę, 8 grudnia w hali Zespołu Szkół w Kunowie już po raz piętnasty rozegrano Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu Ciężarów. Podczas zawodów honorowi goście turnieju - posłowie: Jarosław Rusiecki i Krzysztof Lipiec dekorowali najlepszych zawodników. Puchar dla Stali Kunów odebrała była mistrzyni Europy - Alina Pożoga.
 
Konferencja - wydanie Kazań sejmowych ks. Piotra Skargi
2013-12-05
 


5 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w Sejmie w konferencji dotyczącej ukazania się współczesnej wersji Kazań Sejmowych ks. Piotra Skargi. Podczas konferencji wystąpienia swoje mieli m.in. ks. Bp. dr Antoni Pacyfik Dydycz i Prezes Jarosław Kaczyński.
 
Oświadczenie w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga
2013-12-03
 


3 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki podczas Sprawozdania Komisji Kul­tury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Ro­kiem Oskara Kolberga, wygłosił oświadczenie w imieniu Klu­bu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt powiedzieć kilka słów o Oskarze Kolbergu jako poseł wywodzący się z ziemi świętokrzyskiej, gdzie w sto­licy tego województwa znajduje się właśnie Filhar­monia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga.
W 2014 r. przypada dwusetna rocznica urodzin Henryka Oskara Kolberga, wybitnego kompozytora, folklorysty, uznawanego powszechnie za twórcę źród­łowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: et­nografii, etnologii, folklorystyki i muzyki, a tak­że językoznawstwa.
Oskar Kolberg urodził się w 1814 r. w Przysusze w powiecie opoczyńskim na ziemi radomskiej. Był synem przybyłego z Prus inżyniera kartografa i geo­dety prof. na Uniwersytecie Warszawskim Juliusza Kolberga oraz spolszczonej Francuzki Karoliny Mer­coeur. Oskar Kolberg uczył się w Liceum Warszaw­skim i jednocześnie zdobywał wykształcenie muzycz­ne, ucząc się m.in. u Józefa Elsnera, nauczyciela wielkiego Fryderyka Chopina. W tym czasie rozpo­częła się młodzieńcza fascynacja Kolberga geniuszem wirtuozowskim i kompozytorskim Fryderyka Chopi­na i jego mazurkami, których źródła tkwią w pol­skich tańcach ludowych - kujawiaku, oberku i ma­zurze. Oskar Kolberg studiował również ekonomię w Berlinie w Akademii Handlowej. Praca księgowego w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej pozwalała chociaż w części utrzymać mu się przy ży­ciu, a jednocześnie pisać hasła z dziedziny muzyki i muzykologii do encyklopedii powszechnej. A od 1839 r. Oskar Kolberg rozpoczyna zbierać pieśni lu­dowe z okolic Warszawy. Jako kompozytor w swoich utworach muzycznych często wykorzystywał motywy ludowe. W swojej pracy etnograficznej zajmował się również porównywaniem polskich i litewskich teks­tów pieśni ludowych, wskazując w nich na wpływy skandynawskie, germańskie, łotewskie. W piśmie "Dzwon literacki" przedstawił wyniki swoich badań nad pieśniami czeskimi i słowackimi. Co ważne, do wszystkich zanalizowanych pieśni opracował akom­paniament fortepianowy. Ważną pozycją Oskara Kol­berga były wydawane od 1857 r. "Pieśni ludu polskie­go", które w sposób obszerny przedstawiają prace nad melodyką 910 zapisów autentycznych tekstów ludo­wych. (Dzwonek)
W latach 1857-1890 ukazało się 33-tomowe wspo­mniane tutaj wielkie dzieło Oskara Kolberga, jego wielki dorobek. A pozostały jeszcze po nim tzw. teki Kolbergowskie, które są w dalszym ciągu rozczyty­wane przez jego badaczy.
Jak powiedziałem wcześniej, Oskar Kolberg swo­imi pracami stworzył podstawy folklorystyki i etno­grafii, nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Praca Oskara Kolberga to kolosalne dzieło, skarbni­ca wiedzy o przeszłości jego przybranej, a zniewolonej ojczyzny. Oskar Kolberg wierzył bowiem, że Polska kiedyś się odrodzi właśnie dzięki pielęgnowaniu swo­jej kultury, której jednym z fundamentów jest ludowa tradycja duchowa i artystyczna. Polska muzyka, kul­tura i tożsamość zawsze kształtowały się poprzez obecność tradycji, która rodzi patriotyzm.
I na koniec taka refleksja. Wspominaliśmy tutaj o Fryderyku Chopinie, o ich wielu wspólnych spra­wach, fascynacji polską muzyką ludową. Ale Fryde­ryka Chopina i Oskara Henryka Kolberga łączy rów­nież data urodzin. Obaj urodzili się 22 lutego - Fry­deryk w 1810 r., Oskar Kolberg w 1814. W wigilię ich urodzin, 21 lutego, w Przysusze Instytut Muzyki i Tańca zainauguruje rok Kolbergowski 2014. Wiel­kie dzieło, wielki twórca. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
3 - 6 grudnia 2013 r. 55. Posiedzenie Sejmu RP
2013-12-03
 

W dniach 3 - 6 grudnia 2013 r.
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 55. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP
Transmisja z sali posiedzeń Sejmu
 
Europejski Tydzień Autyzmu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-12-03
 

3 grudnia br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, które rozpoczęły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Św.
 
Debata w sprawie obwodnicy Opatowa
2013-12-02
 

 
2 grudnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w odbywającej się w Opatowie, kolejnej debacie w sprawie budowy obwodnicy miasta. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że obwodnica jest konieczna, pozostaje tylko pytanie - kiedy zostanie wpisana do realizacji? 

Zobacz także:
 
Film "Lider" w Sandomierzu
2013-11-29
 

29 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Sandomierzu w projekcji filmu "Lider", przedstawiającej postać Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po projekcji filmu odbyła się ciekawa dyskusja zainspirowana filmem pt. "Lider".
 
Przedszkole nr 16 na Pułankach zostało Kolorową Akademią
2013-11-29
 

29 listopada br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w uroczystości nadania imienia Kolorowa Akademia - Przedszkolu Publicznemu nr 16 w Ostrowcu Św. Z tej okazji dzieci wykonały piękny program artystyczny.
 
Z wnioskiem do Prokuratora Generalnego w sprawie Wojciecha Mazura - materiał Ostrowiec.TV
2013-11-28
 

 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.